Pierwsze Wezwanie do Złożenia Dokumentów Akcji – Cezary Cieślukowski

Działając w imieniu WIGRY-PROJEKT Spółki Akcyjnej w Suwałkach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000148172, NIP: 527-00-15-190, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

wzywam pana Cezarego Cieślukowskiego jako akcjonariusza WIGRY-PROJEKT Spółki Akcyjnej w Suwałkach do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Osobiste złożenie dokumentów akcji możliwe jest w lokalu przy ul. Lityńskiego 12 A, 16-400 Suwałki w godzinach od 7.00 do 15.00 – z uwagi na pandemię COVID-19 – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Prezesem Tadeuszem Niedźwieckim (nr telefonu do kontaktu 87 567-73-14).

Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej dnia 04.01.2021 r. z Bankiem PKO BP Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul Puławskiej 15, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, który to podmiot został wybrany uchwałą nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIGRY-PROJEKT S.A. w Suwałkach z dnia 30 listopada 2020 roku.

Przypominam , iż zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r, a z dniem 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez PKO BP S.A.

Z poważaniem,

Tadeusz Niedźwiecki
Prezes Zarządu Wigry-Projekt S.A.